Przejdź do treści

Obowiązek składania sprawozdań przez Wytwórców Odpadów

  Dlaczego Obowiązek składania sprawozdań jest ważny?

  Zgodnie z polskim prawem, wytwórcy odpadów mają obowiązek składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o ich gospodarowaniu.
  To kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania odpadami, pozwalający na efektywną kontrolę ich ilości i rodzajów oraz sposobu zagospodarowania.

  Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań?

  Sprawozdania te dotyczą przedsiębiorców wytwarzających odpady, w tym również tych,
  którzy prowadzą działalność związaną z gospodarowaniem odpadami (np. ich transportem, przetwarzaniem).
  Zmiany w przepisach z ostatnich lat dotyczą również firmy jednoosobowe, takie jak gabinety lekarskie czy warsztaty rzemieślnicze, jeśli prowadzą ewidencję odpadów.

  Jakie są wymogi sprawozdania?

  Wytwórcy odpadów muszą przedstawić dane takie jak masa i rodzaj wytwarzanych odpadów, sposób ich gospodarowania, a także informacje dotyczące instalacji i urządzeń służących do ich przetwarzania. Sprawozdania powinny być składane elektronicznie do marszałka województwa odpowiedniego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów,
  za pośrednictwem Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).
  Termin składania sprawozdań to 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

  Co się dzieje, gdy sprawozdanie jest niezgodne ze stanem faktycznym?

  Jeśli w wyniku weryfikacji sprawozdania przez urząd stwierdzona zostanie jego niezgodność
  ze stanem faktycznym, wytwórca odpadów otrzyma wezwanie do jego korekty.
  Kara grzywny może być nałożona za niezłożenie sprawozdania w terminie, a nie za korektę błędów.

  Jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku?

  Niezłożenie sprawozdania w terminie może skutkować nałożeniem kary grzywny.
  Przepisy ustawy o odpadach zaostrzyły odpowiedzialność za brak sprawozdania lub jego nieprawidłowe złożenie.

  Podsumowanie

  Regularne i prawidłowe składanie sprawozdań odpadowych jest istotne dla zarządzania odpadami na poziomie krajowym. Zapewnia transparentność i pozwala organom państwowym na skuteczniejszą kontrolę gospodarowania odpadami.
  Dla przedsiębiorców jest to obowiązek prawny, którego nieprzestrzeganie może wiązać
  się z konsekwencjami finansowymi.